Công nghiệp môi trường và định hướng phát triển trong tương lai

Để phát triển công nghiệp môi trường vững mạnh còn cần thêm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực công nghiệp môi trường, các bộ đơn giá dịch vụ môi trường, suất đầu tư theo công nghệ trong xử lý môi trường

Ngành công nghiệp môi trường được dự báo sẽ trở thành một ngành kinh tế có đóng góp quan trọng trong nền kinh tế nước ta vào 2025, cơ bản đáp ứng nhu cầu về bảo vệ môi trường trong nước và phát triển các thiết bị, công nghệ, dịch vụ mới, hiện đại về bảo vệ môi trường có sức cạnh tranh trong khu vực.

Để đạt được những mục tiêu trên cần thực hiện rất nhiều việc như:  phấn đấu để phát triển các công nghệ xử lý, tái chế chất thải, phân tích, quan trắc, giám sát và kiểm soát ô nhiễm môi trường một cách toàn diện, nâng cấp hệ thống, công nghệ khai thác và sử dụng tài nguyên hiệu quả cũng như những biện pháp phục hồi môi trường với điều kiện của  Việt Nam cũng như xu hướng của thế giới, đẩy mạnh ứng dụng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ.
Đồng thời, phát triển sản xuất thiết bị và sản phẩm đáp ứng cơ bản nhu cầu bảo vệ môi trường trong nước, từng bước tiến tới xuất khẩu các sản phẩm có lợi thế và năng lực cạnh tranh; năng lực sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 70 – 80% nhu cầu thiết bị xử lý nước cấp và nước thải, 60 – 70% nhu cầu thiết bị xử lý và tái chế chất thải rắn, 70 – 80% nhu cầu thiết bị xử lý khí thải, khoảng 50 – 60% nhu cầu thiết bị thu gom, vận chuyển và phân loại chất thải, 40 – 50% nhu cầu thiết bị quan trắc môi trường; 60 – 70% nhu cầu sản phẩm bảo vệ môi trường; 40 – 50% thiết bị sản xuất năng lượng tái tạo; 60 – 70% thiết bị và công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả; 20 – 30% thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng tái tạo; xuất khẩu được 20 – 30% các sản phẩm của ngành công nghiệp môi trường.
Bên cạnh đó cần hạn chế và xóa bỏ các chất thải đô thị và công nghiệp, các chất thải nguy hại khác có khả năng làm ô nhiễm môi trường cao, phát triển các loại hình dịch vụ môi trường cơ bản để tăng cường xử lý nước thải, bảo vệ môi trường, phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm, sử dụng nguồn tài nguyên năng lượng bền vững.
Để phát triển công nghiệp môi trường vững mạnh còn cần thêm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực công nghiệp môi trường, các bộ đơn giá dịch vụ môi trường, suất đầu tư theo công nghệ trong xử lý môi trường; phát triển công nghệ bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên và phục hồi môi trường; phát triển sản xuất, chế tạo, cung cấp các thiết bị, phương tiện, dụng cụ, sản phẩm bảo vệ môi trường; phát triển thị trường và thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp môi trường.